درباره ما

سلام من مهدی هستم، مهدیِ درویشی.

این وبسایت قسمتی از من است که هر وقت و هر جا به پایان زیستنم فکر میکنم یک کار نیمه تمام در ذهنم مرور میشود و آن کار نیمه تمام مطالب نوشته شده این وبسایت است.
کامل گرایی را کنار میگذاریم و با نام خدا شروع می‌کنیم

این صفحه قرار است تکمیل تر شود 🙂